Med en alltoppslukende interesse for hest og hund gjennom hele barndommen var det naturlig at dette også ville sette sitt preg på mitt voksne liv. Etter å ha hatt flere forskjellige raser kom den første Flaten inn i mitt liv i 2000 og etter det har det ikke vært noen vei tilbake.
Jeg er engasjert i det meste innenfor hundesporten, men lydighet, jakt og utstilling er det som ligger hjertet nærmest. Flaten er en aktiv hund som kan brukes til det meste, og for meg er det hunden som har alt!

Jeg er utdannet instruktør i NKK siden 1996 og med spesialisering innenfor lydighet (trinn 2) fra 2000. Jeg driver stadig med videreutdanning og elsker å lære mer om hund og trening. Jeg holder også kurs på forskjellige nivåer.

Jeg sitter i Raserådet for Flat i norge. En veldig interresant oppgave hvor vi jobber bl.annet med helserelaterte problemer og hvordan vi kan bedre dette.
Jeg er nestleder i den lokale hundeklubben, Eid Hundeklubb. Og nestleder i Norsk Retrieverklubb avd Sogn og Fjordane.
Jeg sitter i styret i NKK avd Nordvestlandet. Jeg har også en plass i hundeutvalget i Eid jeger og fisk (NJFF).

Jeg driver ett lite oppdrett hvor kvaliteten på det vi gjør er det viktigste. Målet er å skape rasetypiske hunder med god helse og mentalitet. En flat skal kunne vinne i utstillingsringen for så å gjøre en full dags jobb på jakt etterpå. En flat er ikke en av delene, men den har alt!

Jeg jobber med gode gamle engelske linjer som har bevist at de Har begge deler inntakt, og håpet er å kunne videreføre dette i mine egne hunder. Det blir aldri produsert ett kull her om ikke målet er å beholde en hund selv.

Om du vil vite mer om meg eller hundene er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.
På Mail: kalexa@online.com
På tlf: 970 82 471

With an absorbing interest for horse and dog in my childhood, it was natural that this would be reflected in my adult life. Having had several different breeds the firsh Flatcoat came into my life in 2000 and since then there has been no turning back.
I'm engaged in mostly every side in the dog sport, but obedience, hunting and exhibition is close to my heart. The Flatcoat is an active dog that can be used for the most, and for me it's the dog who has everything!
I am a trained instructor in NKK since 1996 and specializing in obedience (Step 2) from 2000. I love to learn more about dogs and training. I also hold courses at different levels.
I sit in the Breed Council of Flatcoats in Norway. A interrestin task where we work with health problems and how we can improve this.
I am deputy chairman of the local dog club, Eid Hundeklubb. And deputy in Norwegian Retriever Club dep Sogn og Fjordane.
I sit on the board of NKK dept Nordvestlandet. I also have a place in the dog selection in Eid hunter and fish (NJFF).
I have a small kennel where the quality of what we do is more important. The goal is to create breed dogs with good health and mentality. A flat should be able to win in the show ring and then do a full day's work in the field. A flat is not one of the parts, but it has everything!
I work with good old English lines that have proven that they have both intact, and it is hoped to continue this in my own dogs. It never gets produced a litter here unless the goal is to keep a dog in The kennel. 
If you want to know more about me or dogs are welcome to contact.
On Mail: kalexa@online.com
Tel: 970 82 471